Poplatky

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne 20 € a to  priamou platbou  na Obecnom úrade Reca do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Strava sa uhrádza šekom alebo internet bankingom.Stravné sa uhrádza mesiac vopred, stravná  jednotka na deň je  2,10 € .

Zriaďovateľ Obec Reca vydal dňa 1.2.2023 všeobecne záväzné nariadenie č.3/2023 s dodatkom č.1 s účinnosťou od 1.2.2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.Celé znenie uvedeného VZN je k dispozícii na nástenke v MŚ a ne webovej stránke obce Reca.

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

V zmysle §28 ods.5,6 a 7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzdelávanie uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem MŠ pri zdravotných zariadeniach.

a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávky v hmotnej núdzi

c/ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

§28 ods.8 príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

a/ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b/ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku