Denný harmonogram

 

 • hry a herné činnosti
 • ranný kruh
 • zdravotné cvičenie
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/desiata/
 • hry a herné činnosti / plánovaná edukačná aktivita/
 • pobyt  vonku
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/obed/
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/osobná a dentálna hygiena
 • odpočinok
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/olovrant/
 • Krúžková činnosť/ tanečný, anglický/
 • hry a herné činnosti

 

Stolovanie:

 desiata -       trieda č.1 , 2, 3 : 9 .20 - 9.30h.   

 obed -          trieda č.1 ,2, 3 : 11.30 - 12.30h.

 olovrant -      trieda č.1 , 2, 3 : 14.30h.

Deti 3 - 4 ročné používajú pri jedle lyžicu ,v druhom školskom polroku aj vidličku.

Deti 4.5 - 6 ročné kompletný príbor

Trieda č.1,č.2 a č.3 stoluje v triede (kde sú nato vytvorené hygienické podmienky)   v uvedených časoch.