Rodičovské združenie

Milí rodičia! 1. ZRPŠ bude 8.9.2021 - v stredu o 17.00 hodine, na školskom dvore.

 

Program:

- privítanie, oboznámenie s kolektívom MŠ

- hodnotiaca správa za uplynulé obdobie

- dokumenty MŠ

- hospodárenie s financiami MŠ

- akcie na školský rok 2021/22

- voľba členov do výboru ZRPŠ

- diskusia, záver, poďakovanie.

T E Š Í M E  S A  N A  V Á S!