Rodičovské združenie

Milí rodičia! Vzhľadom na sprísnené hygienické opatrenia termín 1. ZRPŠ sa odkladá . Ďakujeme za spoluprácu a dodržiavanie

všetkých opatrení na zamedzenie šírenia COVID - 19.

 

Program:

- privítanie, oboznámenie s kolektívom MŠ

- hodnotiaca správa za uplynulé obdobie

- dokumenty MŠ

- hospodárenie s financiami MŠ

- akcie na školský rok 2020/21

- voľba členov výboru ZRPŠ

- diskusia, záver, poďakovanie.

T E Š Í M E  S A  N A  V Á S!